ร้าน : Seed Camera (บริษัท อิเลคอน จำกัด)
Mobile : 089 966 4440 ( กุ้ง )
Shop : 0900 288 900
E-Mail : admin@seedcamera.com

Your Shopping Cart

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1
You are here: Home นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com)

Seed Camera เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ Seed Camera จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า Seed Camera จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของSeed Camera อย่างไร

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Seed Camera ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบของ Seed Camera จะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่ Seed Camera จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Seed Camera ต่อไป

ในบางครั้ง Seed Camera อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตาม Seed Camera จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ Seed Camera จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้งSeed Camera อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่ Seed Camera คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยัง Seed Camera เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้

หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือ Seed Camera ผ่านทางอินเทอร์เนต Seed Camera อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่าน หรือ ธุรกิจของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้ Seed Camera ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Seed Camera โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้

ในบางกรณี Seed Camera อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เพื่อที่ Seed Camera จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล Seed Camera จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่า Seed Camera จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เว็บไซต์ของ Seed Camera อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่ Seed Camera จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระดับเดียวกับ Seed Camera อย่างไรก็ตาม Seed Camera ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.seedcamera.com
    ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร ( Sign up ) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  4. ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว 

  1. ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) เท่านั้น
  2. ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) เป็นต้น ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com)

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทราบในหน้าเว็บ http://www.seedcamera.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “ คุกกี้ ” นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.seedcamera.com

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com) ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ซีดคาเมรา ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ ซีดคาเมรา ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

ที่อยู่ซีดคาเมรา (www.seedcamera.com)

ที่อยู่ : ห้างพันธ์ทิพย์ ชั้น 2 ห้อง 2126 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
Address : Pathip Plaza, 2 th Foor, Room no. 2126 ,Ngamwongwan Rd., Bangkhen,Maung , Nonthaburi 11000

โทรศัพท์ : 02 953 5536 , มือถือ : 089 966 4440
Tel : 02 953 5536 , Mobile : 089 966 4440

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Money Transfer

ห้าม !! โอนเงินค่าสินค้า เข้ามาก่อนโดยที่ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เช็คสินค้าติดต่อกลับ

สามารถโอนเงินได้ที่ :
บริษัท อิเลคอน จำกัด
ธนาคารทหารไทย ( ออมทรัพย์ )
สาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี : 026-2-68236-2


หลังจากโอนแล้วรบกวนโทรแจ้ง 08-99-66-444-0

Support Center

สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

Seed Camera Map

HotLine Seed

เบอร์โทรสายด่วน 0900-288-900
LINE ติดต่อสอบถาม Add เลย

WebSite Translate

English Chinese (Simplified) French German Japanese Korean Spanish Thai

Shop Registration

ใบ ภ.พ. 20 : บริษัท อิเลคอน จำกัด
ภ.พ. 20 : บริษัท อิเลคอน จำกัด

Why will Choose

สิ่งดี ๆ ที่คุณเลือกได้ ที่ ซีดคาเมร่า

Seed Hot Link !

กล้อง และ อุปกรณ์ถ่ายภาพ ทุกชนิด

จำหน่าย อุปกรณ์กล้อง ทุกชนิด ทั้งปลีก และ ส่ง

Random Products

ขาตั้งกล้อง Universal Flexible Mini Tripod For Compact Camera

ขาตั้งกล้อง Universal Flexible Mini Tripod For Compact Camera
฿ 150.00
฿ 150.00
ท่านประหยัดได้: 0.00%
ขาตั้งกล้อง SIRUI P-204S Aluminum Photo/Video Monopod

ขาตั้งกล้อง SIRUI P-204S Aluminum Photo/Video Monopod
฿ 3,950.00
฿ 3,500.00
ท่านประหยัดได้: ฿ 450.00
Manfrotto Stile Bella VI Shoulder Bag (MB SSB-6BB)

Manfrotto Stile Bella VI Shoulder Bag (MB SSB-6BB)
฿ 1,940.00
฿ 1,940.00
ท่านประหยัดได้: 0.00%
Flash Stand for All Flash

Flash Stand for All Flash
฿ 190.00
฿ 190.00
ท่านประหยัดได้: 0.00%

Delivery Express

เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรสบริการจัดส่งพัสดุด่วน.
ทีเอ็นที เอ็กซเพรส บริการจัดส่งพัสดุด่วน.